Putovnica

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Putovnica je javna isprava koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Osoba je dužna nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (slučajevi kada je za prelazak granice dovoljna osobna iskaznica ili je dodatno potrebna viza - u Pregledu viznog sustava omogućeno je pretraživanje po državama uz pregled potrebnih putnih isprava). 

Izdavanje putovnice

Hrvatskom državljaninu koji boravi u inozemstvu, putovnicu izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području podnositelj zahtjeva boravi.

U Republici Hrvatskoj putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (više informacija o putnim ispravama, kao i o mogućnosti izrade žurne putovnice, moguće je pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske).

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Irskoj. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice službenik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj uzet će otiske dva prsta skeniranjem na posebnom uređaju te vlastoručni potpis.

Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu (za ishođenje putne isprave).

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja. Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje putovnice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave – u Zagrebu.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

  • 1 fotografiju  veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva, bez pokrivala za glavu. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju koja udovoljava standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
  • postojeću putovnicu;
  • vjerodostojan dokaz o adresi u Irskoj (račun za režije, izvod iz banke ili službena pošta nadležnih tijela irske državne uprave na ime i prezime podnositelja zahtjeva).

Podnositelji zahtjeva koji su navršili 12 godina osobno potpisuju zahtjev i daju otiske prstiju koji se pohranjuju na čipu biometrijske putovnice. 

Ukoliko se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, osim identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica) potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Republike Hrvatske, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo ili dr.) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske. Inozemni izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Od 16. veljače 2019. godine više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati štambilj „Apostille“ na isprave u pravnom prometu na području EU, a koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama, stoga hrvatski državljani mogu od nadležnih irskih tijela zatražiti višejezični standardni obrazac (ili prilog I.) i priložiti ga irskom rodnom listu kao pomoć pri prevođenju.

Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).

Konzularni službenik može zatražiti i druge dokumente ukoliko je potrebno.   

Izrada i dostava putovnice traje od 4 do 6 tjedana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ako postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.

NAPOMENA:

Osoba se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

  • su se promijenili osobni podaci,
  • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
  • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu podnositelja zahtjeva,
  • putovnica iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, odnosno osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina.

Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom valjanosti od godinu dana.

Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana.

Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba, sukladno tar. br. 58. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama.

Nestanak putovnice

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave u Irskoj prijavljuju se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Irskoj.

Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati pisanu izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (uz odgovarajuću potvrdu lokalne policije (An Garda Síochána) ili drugog nadležnog tijela).

Državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u Irskoj bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), može se izdati putni list radi povratka u Hrvatsku.